ceskyenglishdeutsch
Individuální systemika | Artho Wittemann

Každý z nás má uvnitř sebe spoustu různých zdrojů, tzv. vnitřních osob či částí, které mají svůj vlastní život, svou vlastní vůli a také svoje vlastní pochopení vnějšího světa. Abychom porozuměli tomu, co nám druhý říká a co tím myslí, potřebujeme odhalit onen vnitřní zdroj, který takto promlouvá. Jedním ze způsobů, jak tyto různé zdroje působící v naší psýché odhalit a jak je prozkoumat, je metoda Individualní systemiky, kterou vyvinul německý psychoterapeut Artho Wittemann. Tato metoda odhaluje, jak je náš vnitřní svět uspořádán.

Struktura vnitřní osoby
Vnitřní osoby jsou vytvořené komplexní formace. Porozumění jejich vnitřnímu uspořádání představuje velkou výhodu na cestě zkoumání nejenom jejich povrchu, ale především toho, jaké jsou ve skutečnosti ve své hloubce, jak jsou uspořádány a na co orientují svou pozornost. Do kontaktu s nimi se dostáváme prostřednictvím rozhovoru s nimi.

Dialog s vnitřní osobou
Povrch vnitřní osoby bývá často ovlivňován nejednoznačností, což bližší poznání vnitřní osoby právě dvakrát neulehčuje, spíše naopak. Jaké vnitřní osoby jsou uvnitř a dají se identifikovat? Se kterými z nich je třeba začít komunikovat? A jak tento dialog vhodně začít?

Postoj, obsah a chování
Jedním z nejdůležitějších předpokladů individuální systemiky je přesné a zřetelné rozlišení mezi tím, jak se vnitřní osoby chovají a jaké obsahy komunikují, a tím, jaké mají postoje. Obsahy a chování vnitřních osob nám sice často dávají důležité stopy, ale teprve tehdy, věnujeme-li se důsledně jejich postojům, z nichž tyto obsahy a chování přicházejí, vznikne bezprostřední a skutečné setkání mezi průvodcem a vnitřní osobou.

Pět jazyků psýché – tělo, emoce, symbol, jazyk a energie
Lidská duše se projevuje na pěti komunikačních úrovních, vždy současně. Když jí na těchto úrovních odpovíme, vznikne pevný a skutečný vztah, který nás rychle dostane pryč od obsahů vnitřních osob zpátky k jejich postojům, které vždy stojí v pozadí.

Energetické spojení s vnitřními osobami
Rovina vyzařování má v metodě Individualní systemiky zvláštní význam. V ní se totiž v každém okamžiku zrcadlí chování vnitřní osoby. Průvodce, který s vnitřní osobou navázal přímé a pevné energetické spojení, teď totiž může tento dialog daleko víc prohloubit a vést k podstatě věci, aniž by zbytečně moc svou pozornost věnoval obsahům a tématům.

Mikrostruktura, makrostruktura a metastruktura psýché
Individualní systemika nám poskytuje obraz člověka, který má všechny fenomény své psýché (od těch nejmenších projevů až po ty ucelené a ve vzájemném vztahu) smysluplně uspořádány. Na mikroúrovni se ponoříme do struktury jednotlivých vnitřních osob. Na makroúrovni už bereme v úvahu skladbu a dynamiku celého systému. A na metaúrovni zkoumáme celkový komplex lidských možností spolu s modelem pěti kontinentů lidské duše.

Pět kontinentů psýché
Zástupci každého z pěti kontinentů lidské duše jsou: žena, muž, dítě, zvíře a bůh. Existují současně v každém z nás – a to zcela nezávisle na tom, jestli o sobě vědí (nebo zda si jsou vědomi sami sebe). Každý kontinent má své výlučné „dary“ a zároveň „potřeby“:

• kontinent žena: intuitivní inteligence, kreativita, vztahy, empatie
• kontinent muž: racionální inteligence, struktura, vedení, prozíravost
• kontinent dítě: citová inteligence, citlivost, blízkost, hravost
• kontinent zvíře: instinktivní inteligence, vůle přežít, schopnost a síla se prosadit, ohraničení
• kontinent bůh: spirituální inteligence, klid, neohraničenost, bezpodmínečná láska

(Článek převzat s drobnými úpravami z www.maitrea.cz)


Artho Wittemann

Dvacet let se zabývá otázkami systémové sebeorganizace psýché. Dlouhou dobu byl žákem a posléze spolupracovníkem dr. Hala a dr. Sidry Stoneových, zakladatelů metody Voice Dialogue. Pak se společně se svou ženou Veetou vydal vlastní cestou a výsledky pod pojmem IndividualSystemik (individuální systematika) rozvinul do obsáhlé psychologické teorie a praxe.
(na fotografii zcela vpravo) 
artho-wittemann